Miljöpolicy

PV Systems AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
För att förtydliga bredd och djup i vår ambition har vi fastställt följande punkter:

  • Vi skall följa tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar,
däribland ISO 14001.
  • Vi skall kontinuerligt arbeta för att öka vår miljökompetens och uppmuntra
medarbetare till ett ökat miljömedvetande.
  • Vi skall ta hänsyn till de förväntningar som våra kunder, medarbetare, ägare
och omvärlden har på oss.
  • Vi skall säkerställa att energin används med sparsamhet, detta genom att
spara energi och förbättra energiutnyttjande i all vår verksamhet.
  • Vi skall ta hänsyn till våra leverantörers miljöpåverkan och prioritera
leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
  • Vi skall öppet redovisa fakta om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
  • Vi skall arbeta på ett sätt som präglas av ständiga miljöförbättringar.
  • Vi skall ha ett förebyggande arbete för att minimera risken av föroreningar.