Hållbarhet

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

FN:s definition av hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi arbetar aktivt för att nå våra målsättningar inom hållbarhet, hantera risker och för att tillvarata möjligheter för stärkt konkurrenskraft. Vi verkar för att minimera vår direkta och indirekta miljöpåverkan, vilket innebär att miljöperspektivet beaktas i viktiga beslut och att väsentliga miljöaspekter adresseras och följs upp i strategier och processer. Vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter på en säker, hälsosam och jämställd arbetsplats. Vi verkar för att bidra till ett levande närområde genom lokala samarbeten. Vi värnar våra intressenter. Deras förtroende förtjänar vi genom professionalism, integritet och höga krav på etik. I praktiken innebär detta att vi ska fatta affärsmässiga beslut, eftersträva efterfrågad kvalitet och söka ständiga förbättringar samt mäta, följa upp och kommunicera vår utveckling på ett transparant och trovärdigt sätt.

Ta del av vår Uppförandekod Läs vår Miljöpolicy